Workshop การเขียนแผนยุทธศาสตร์ 2566

สาขาวิชาฯ จัด Workshop การเขียนแผนยุทธศาสตร์ ให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาเอกและโท ในวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

#เราสร้างนักยุทธศาสตร์ด้วยนักยุทธศาสตร์#ปริญญาเอก#ปริญญาโท#ยุทธศาสตร์การพัฒนา