ผลงานนักศึกษา

2566

บทความเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าเหมือดสุขสำราญ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 (COVID-19) ปี 2563-2564
ผู้แต่ง: วชิราภรณ์ ชมภูเมืองชื่น, Fuling bi, วิกรม บุญนุ่น, ลัญจกร นิลกาญจน์
ปีที่ตีพิมพ์: 2566

บทความเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารแบบบูรณาการระบบเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน
ผู้แต่ง: กิตติเมศร์ กรพัฒนาสวัสดิ์, นาวิน พรมใจสา
ปีที่ตีพิมพ์: 2566

บทความเรื่อง “สภาพปัญหาการบริหารจัดการเชิงระบบไฟฟ้าและสื่อสารเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ผู้แต่ง: กิตติเมศร์ กรพัฒนาสวัสดิ์, นาวิน พรมใจสา
ปีที่ตีพิมพ์: 2566

บทความเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิชาชีพสาธารณสุขในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ผู้แต่ง: ณรงค์ ใจเที่ยง, วิกรม บุญนุ่น, เลหล้า ตรีเอกานุกูล, ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง
ปีที่ตีพิมพ์: 2566

บทความเรื่อง “กลยุทธ์พัฒนาทุนของชาติพันธุ์เพื่อการยกระดับสถานะทางสังคมให้สูงขึ้น: กรณีศึกษา ชนชั้นนําชาวยองในภาคเหนือตอนบนของไทย
ผู้แต่ง: จตุรัฐชัย จินตนาสิทธิคุณ, เลหล้า ตรีเอกานุกูล, วิกรม บุญนุ่น, โกมินทร์ วังอ่อน
ปีที่ตีพิมพ์: 2566

2565

บทความเรื่อง “กลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
ผู้แต่ง: ณัชชา กันทะดง และวิกรม บุญนุ่น
ปีที่ตีพิมพ์: 2565

บทความเรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริหารโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประเทศไทยกับโรงเรียนเทคนิควิชาชีพ แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”
ผู้แต่ง: ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ, วิกรม บุญนุ่น, นาวิน พรมใจสา, และ ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม
ปีที่ตีพิมพ์: 2565

บทความเรื่อง “การพัฒนาทักษะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการขนาดย่อมด้านผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยในจังหวัดเชียงรายสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”
ผู้แต่ง: ณชจันทร์ ภูริวรางคกูล, วิกรม บุญนุ่น, เลหล้า ตรีเอกานุกูล, และ ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์
ปีที่ตีพิมพ์: 2565

บทความเรื่อง “การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์”
ผู้แต่ง: ฤทัยรัตน์ กรมไธสง และ พิสิฐ โอ่งเจริญ
ปีที่ตีพิมพ์: 2565

บทความเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในระบบสุขภาพที่ยั่งยืน”
ผู้แต่ง: ณรงค์ ใจเที่ยง
ปีที่ตีพิมพ์: 2565

บทความเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยอาชีวศึกษา ในจังหวัดเชียงราย”
ผู้แต่ง: เรวัตร แก้วทองมูล
ปีที่ตีพิมพ์: 2565

บทความเรื่อง “สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อ การบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”
ผู้แต่ง: ณรงค์ ใจเที่ยง
ปีที่ตีพิมพ์: 2565

2564

บทความเรื่อง “กลไกการขับเคลื่อนเกษตรกรเข้าสู่การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) จังหวัดเชียงราย”
ผู้แต่ง: ทัศนีย์ ธรรมติน
ปีที่ตีพิมพ์: 2564

บทความเรื่อง “กลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย”
ผู้แต่ง: ณชจันทร์ ภูริวรางคกูล
ปีที่ตีพิมพ์: 2564

บทความเรื่อง “การตีตราและการกดทับ LGBTQ ในสังคมไทย
ผู้แต่ง: สมถวิล เอี่ยมโก๋
ปีที่ตีพิมพ์: 2564

บทความเรื่อง “แนวทางบูรณาการเพื่อความปลอดภัยในการย้ายถิ่นชาติพันธุ์ไตจากรัฐฉาน เข้าสู่ประเทศไทยทางชายแดนจังหวัดเชียงราย”
ผู้แต่ง: สมภพ จันทรากา
ปีที่ตีพิมพ์: 2564

บทความเรื่อง “กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย”
ผู้แต่ง: ดุษฎี จันทรากา
ปีที่ตีพิมพ์: 2564

บทความเรื่อง “กลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐภาคเหนือตอนบนในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้แต่ง: ปรีดา จันทร์เเจ่มศรี
ปีที่ตีพิมพ์: 2564

บทความเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการเชิงพื้นที่การเผาป่าของรัฐฉานที่มีผลต่อกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน”
ผู้แต่ง: สมพงษ์ เตชะเมืองมูล
ปีที่ตีพิมพ์: 2564

2563

บทความเรื่อง “การพัฒนาทักษะอาชีพด้านธุรกิจออฟไลน์และออนไลน์ของนักเรียนชาวไทยภูเขาในจังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าสู่ตลาดประชาคมอาเซียน”
ผู้แต่ง: กิตติ สุทธิจิระพันธ์
ปีที่ตีพิมพ์: 2563

บทความเรื่อง “นวัตกรรมการสร้างแบรนด์บุคคลเพื่อลดข้อเสียเปรียบของธุรกิจขนาดเล็กอาหารแปรรูปเพื่อเข้าสู่ตลาดอาเซียน”
ผู้แต่ง: ณชจันทร์ ภูริวรางคกูล
ปีที่ตีพิมพ์: 2563

บทความเรื่อง “กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดเชียงราย”
ผู้แต่ง: สิลาส ตรีเอกานุกูล
ปีที่ตีพิมพ์: 2563

บทความเรื่อง “กลยุทธ์การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่มโดยชุมชน: กรณีศึกษา บ้านป่าสักหลวง ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย”
ผู้แต่ง: พระสมบัติ กตปุญโญ (ยอดกาศ)
ปีที่ตีพิมพ์: 2563

2562

บทความเรื่อง “แนวทางในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย”
ผู้แต่ง: ขจาย เหล่าสุนทร
ปีที่ตีพิมพ์: 2562

2560

บทความเรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนากลยุทธ์การจัดการพลังงานชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน”
ผู้แต่ง: สุพจน์ ทนทาน
ปีที่ตีพิมพ์: 2560

บทความเรื่อง “ประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน”
ผู้แต่ง: สันติ์ ศรียา
ปีที่ตีพิมพ์: 2560

บทความเรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไปสู่การปฏิบัติ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2”
ผู้แต่ง: พรหมโชติ ไตรเวช
ปีที่ตีพิมพ์: 2559

บทความเรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนผู้พลัดถิ่น ภายในประเทศ บ้านโป่งไฮ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่”
ผู้แต่ง: พจนาถ อินทรมานนท์
ปีที่ตีพิมพ์: 2559

บทความเรื่อง “ยุทธศาสตร์การส่งออกข้าวของประเทศไทยสู่อาเซียน”
ผู้แต่ง: ดิศวรบุตร เหล่าสุนทร
ปีที่ตีพิมพ์: 2558