ระดับปริญญาเอก

ปีการศึกษา 1/2567

รุ่น 1/2567 (ภาคปกติ)

รหัสวิชา

รายวิชา

ผู้สอน

ระยะเวลา

RD9801

แนวคิดและทฤษฎีการสร้างยุทธศาสตร์

อ.ดร.ทัศนีย์ ธรรมติน

15 มิ.ย – 7 ก.ค 2567

RD9802

การวิจัยด้านยุทธศาสตร์

ผศ.ดร.จีรนันต์ ไชยงาม น็อกซ์

13 ก.ค – 4 ส.ค 2567

RD9903

การวิเคราะห์และสร้างฉากทัศน์

รศ.ดร.ปัญญา เลิศไกร

10 ส.ค – 1 ก.ย 2567

RD9603

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชนบท

อ.ดร.โกมินทร์ วังอ่อน และ อ.ดร.วรรณะ รัตนพงษ์

10 ส.ค – 1 ก.ย 2567

รุ่น 1/2567 (ภาคพิเศษ)

รหัสวิชา

รายวิชา

ผู้สอน

ระยะเวลา

RD9801

แนวคิดและทฤษฎีการสร้างยุทธศาสตร์

ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น

15 มิ.ย – 7 ก.ค 2567

RD9802

การวิจัยด้านยุทธศาสตร์

ผศ.ดร.จีรนันต์ ไชยงาม น็อกซ์

13 ก.ค – 4 ส.ค 2567

RD9901

วิทยานิพนธ์แบบ 1.1

ดร.วรรณะ รัตนพงษ์

10 ส.ค – 1 ก.ย 2567

รุ่น 2/2566

รหัสวิชา

รายวิชา

ผู้สอน

ระยะเวลา

RD9704

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติฯ

ผศ.ดร.นพชัย ฟองอิสสระ และ ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น

10 มิ.ย – 7 ก.ค 2567

RD9902

วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงฯ

ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา

13 ก.ค – 4 ส.ค 2567

RD9705

สัมมนาเพื่อกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์

ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น

10 ส.ค – 10 ก.ย 2567

รุ่น 1/2566

รหัสวิชา

รายวิชา

ผู้สอน

ระยะเวลา

RD99059

วิทยานิพนธ์

ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล

ตลอดภาคเรียน

RD9704

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาฯ

ผศ.ดร.นพชัย ฟองอิสสระ และ ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น

5 มิ.ย – 7 ก.ค 2567

RD9902

วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงฯ

ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา

13 ก.ค – 4 ส.ค 2567

รุ่น 3/2565

รหัสวิชา

รายวิชา

ผู้สอน

ระยะเวลา

RD990512

วิทยานิพนธ์ 2.1

ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล

15 มิ.ย. – 7 ก.ค. 2567

RD990512

วิทยานิพนธ์ 2.1

ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา

13 ก.ค. – 4 ส.ค. 2567

RD990512

วิทยานิพนธ์ 2.1

อ.ดร.โกมินทร์ วังอ่อน

10 ส.ค. – 1 ก.ย. 2567

RD990512

วิทยานิพนธ์ 2.1

ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น

7 ก.ย. – 29 ก.ย. 2567

รุ่น 2/2565 (ปกติ)

รหัสวิชา

รายวิชา

ผู้สอน

ระยะเวลา

RD990512

วิทยานิพนธ์ 2.1

อ.ดร.ชาญชัย ฤทธิร่วม และ อ.ดร.โกมินทร์ วังอ่อน

ตลอดภาคเรียน

รุ่น 1/2565 (ปกติ)

รหัสวิชา

รายวิชา

ผู้สอน

ระยะเวลา

RD990512

วิทยานิพนธ์ 2.1

ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล และ อ.ดร.ชาญชัย ฤทธิร่วม

ตลอดภาคเรียน

รุ่น 1/2565 (พิเศษ)

รหัสวิชา

รายวิชา

ผู้สอน

ระยะเวลา

RD990512

วิทยานิพนธ์ 2.1

ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา

15 มิ.ย. – 7 ก.ค. 2567

RD990512

วิทยานิพนธ์ 2.1

ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล

13 ก.ค. – 4 ส.ค. 2567

RD990512

วิทยานิพนธ์ 2.1

ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น

10 ส.ค. – 1 ก.ย. 2567

RD990512

วิทยานิพนธ์ 2.1

อ.ดร.โกมินทร์ วังอ่อน

7 ก.ย. – 29 ก.ย. 2567

ปีการศึกษา 3/2566 (Summer)

รุ่น 2/2566

รหัส รายวิชา ผู้สอน ระยะเวลา
-
-
-
-

รุ่น 1/2566 (ปกติ) สอนชดเชย

รหัส รายวิชา ผู้สอน ระยะเวลา
RD9704
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติในประเทศ
ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น
25 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2567
RD9902
วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
25 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน 2567

รุ่น 3/2565

รหัส รายวิชา ผู้สอน ระยะเวลา
RD9906
วิทยานิพนธ์
ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น และคณาจารย์สาขาวิชาฯ
-

รุ่น 2/2565

รหัส รายวิชา ผู้สอน ระยะเวลา
-
-
-
-

รุ่น 1/2565

รหัส รายวิชา ผู้สอน ระยะเวลา
-
-
-
-

ปีการศึกษา 2-2566

รุ่น 1/2566

รหัส รายวิชา ผู้สอน ระยะเวลา
RD9903
การวิเคราะห์และการสร้างฉากทัศน์องค์กรและชุมชน Analysis and Scenarios of Organization
รศ.ดร.ปัญญา เลิศไกร/ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล/ผศ.ดร.ลัญจกร นิลกาญจน์
25 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2566
RD9801
แนวคิดและทฤษฎีการสร้างยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Concepts and Theoretical Construction of Development Strategy for Sustainable Development
ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น
25 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2566
RD9902
วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางศาสตร์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาAdvanced Research Sciences for Specify Development Strategy
ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
25 ธันวาคม 2566 - 24 มกราคม 2567
RD9803
หัวข้อเลือกสรรทางศาสตร์เพื่อการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา Selected Topics on Sciences for Specify Development Strategy
ดร.โกมินทร์ วังอ่อน ดร.ชาญชัย ฤทธิร่วม ดร.อารีย์ บินประทาน
25 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2567

รุ่น 2/2566

รหัส รายวิชา ผู้สอน ระยะเวลา
RD9903
การวิเคราะห์และการสร้างฉากทัศน์องค์กรและชุมชน Analysis and Scenarios of Organization
รศ.ดร.ปัญญา เลิศไกร/ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล/ผศ.ดร.ลัญจกร นิลกาญจน์
25 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2566
RD9801
แนวคิดและทฤษฎีการสร้างยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Concepts and Theoretical Construction of Development Strategy for Sustainable Development
ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น
25 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2566
RD9704
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาภาวะวิกฤติในประเทศ Development Strategy to Solve Crisis in the Country
ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น/ผศ.(พิเศษ)พิสิฐ โอ่งเจริญ
25 ธันวาคม 2566 - 24 มกราคม 2567
RD9802
การวิจัยด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา Research in Administration and Development Strategy
ผศ.ดร.จีรนันท์ ไชงาม น๊อกซ์/ผศ.ดร.เบญจมาศ เมืองเกษม
25 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2567

รุ่น 3/2565

รหัส รายวิชา ผู้สอน ระยะเวลา
RD9902
วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางศาสตร์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาAdvanced Research Sciences for Specify Development Strategy
ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
25 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2566
RD9803
หัวข้อเลือกสรรทางศาสตร์เพื่อการกำหนด Selected Topics on Sciences for Specify Development Strategy
รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี
25 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2566
RD9705
สัมมนาเพื่อการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา Seminar for Specify Development Strategy
ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่นและคณะ
25 ธันวาคม 2566 - 24 มกราคม 2567
RD9905
วิทยานิพนธ์ 2.1
คณาจารย์ประจำสาขาวิชา
25 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2567

รุ่น 1/2565 (ภาคพิเศษ)

รหัส รายวิชา ผู้สอน ระยะเวลา
RD9905
วิทยานิพนธ์ 2.1
คณาจารย์ประจำสาขาวิชา
25 ตุลาคม 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2567

รุ่น 1/2565 (ภาคปกติ)

รหัส รายวิชา ผู้สอน ระยะเวลา
RD9905
วิทยานิพนธ์ 2.1
คณาจารย์ประจำสาขาวิชา
25 ตุลาคม 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2567

รุ่น 1/2565 (ภาคปกติ) หมู่เรียน 2

รหัส รายวิชา ผู้สอน ระยะเวลา
RD9905
วิทยานิพนธ์ 1.1
คณาจารย์ประจำสาขาวิชา
25 ตุลาคม 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2567

รุ่น 3/2565

รหัส รายวิชา ผู้สอน ระยะเวลา
RD9803
หัวข้อเลือกสรรทางศาสตร์เพื่อการกำหนด Selected Topics on Sciences for Specify Development Strategy
ดร.โกมินทร์ วังอ่อน ดร.ชาญชัย ฤทธิร่วม ดร.อารีย์ บินประทาน
25 ตุลาคม - 24พฤศจิกายน 2566
RD9705
สัมมนาเพื่อการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา Seminar for Specify Development Strategy
ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่นและคณะ
25 พฤศิกายน 2566 - 24 ธันวาคม 2566