ระดับปริญญาเอก

ปีการศึกษา 1-2566

รุ่น 2/2565

รหัส รายวิชา ผู้สอน ระยะเวลา
RD9802
การวิจัยด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา Research in Administration and Development Strategy
ผศ.ดร.จีรนันท์ ไชงาม น๊อกซ์ / ผศ.ดร.เบญจมาศ เมืองเกษม
10 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2566
RD9902
วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางศาสตร์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาAdvanced Research Sciences for Specify Development Strategy
ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
11 กรกฏาคม – 11 สิงหาคม 2566
RD9704
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาภาวะวิกฤติในประเทศ Development Strategy to Solve Crisis in the Country
ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น/ผศ.(พิเศษ)พิสิฐ โอ่งเจริญ
12 สิงหาคม – 12 กันยายน 2566
RD9705
สัมมนาเพื่อการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาSeminar for Specify Development Strategy
ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่นและคณะ
13 กันยายน – 13 ตุลาคม 2566

รุ่น 3/2565

รหัส รายวิชา ผู้สอน ระยะเวลา
RD9603
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชนบทเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Urban and Rural Development Strategy for Sustainable Development
อาจารย์ ดร.วรรณะ รัตนพงษ์/อาจารย์ ดร. โกมินทร์ วังอ่อน
10 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2566
RD9802
การวิจัยด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา Research inAdministration and Development Strategy
ผศ.ดร.จีรนันท์ ไชงาม น๊อกซ์/ผศ.ดร.เบญจมาศ เมืองเกษม/รศ.ดร.ประยูร อิมิวัฒน์
11 กรกฏาคม – 11 สิงหาคม 2566
RD9902
วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางศาสตร์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาAdvanced Research Sciences for Specify Development Strategy
ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
12 สิงหาคม – 12 กันยายน 2566
RD9704
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาภาวะวิกฤติในประเทศ Development Strategy to Solve Crisis in the Country
ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น/ผศ.(พิเศษ)พิสิฐ โอ่งเจริญ
13 กันยายน – 13 ตุลาคม 2566

รุ่น 1/2566

รหัส รายวิชา ผู้สอน ระยะเวลา
RD9603
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชนบทเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Urban and Rural Development Strategy for Sustainable Development
อาจารย์ ดร.วรรณะ รัตนพงษ์/อาจารย์ ดร. โกมินทร์ วังอ่อน
10 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2566
RD9903
การวิเคราะห์และการสร้างฉากทัศน์องค์กรและชุมชน Analysis and Scenarios of Organization
รศ.ดร.ปัญญา เลิศไกร/ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล/ผศ.ดร.ลัญจกร นิลกาญจน์
11 กรกฏาคม – 11 สิงหาคม 2566
RD9801
แนวคิดและทฤษฎีการสร้างยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Concepts and Theoretical Construction of Development Strategy for Sustainable Development
ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น
12 สิงหาคม – 12 กันยายน 2566
RD9802
การวิจัยด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา Research in Administration and Development Strategy
ผศ.ดร.จีรนันท์ ไชงาม น๊อกซ์/ผศ.ดร.เบญจมาศ เมืองเกษม/รศ.ดร.ประยูร อิมิวัฒน์
13 กันยายน – 13 ตุลาคม 2566