หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หน่วยกิต
แบบ 1.1 รวมตลอดหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 รวมตลอดหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต