นักศึกษาส่งงาน ป.เอก

RD9801 แนวคิดและทฤษฎีการสร้างยุทธศาสตร์เพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน (1/65 ภาคปกติ)

RD9801 แนวคิดและทฤษฎีการสร้างยุทธศาสตร์เพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน (1/65 ภาคพิเศษ)

RD9704 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาภาวะวิกฤติในประเทศ (1/65 ภาคปกติ)

RD9704 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาภาวะวิกฤติในประเทศ (1/65 ภาคพิเศษ)

RD9802 การวิจัยด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา (1/65 ภาคปกติ)

RD9802 การวิจัยด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา (1/65 ภาคพิเศษ)