บุคลากรสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น
ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล
อาจารย์

ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
อาจารย์

ดร.โกมินทร์ วังอ่อน
อาจารย์

ผศ.ดร.จีรนันต์ ไชยงาม น๊อกซ์
อาจารย์

ผศ.ดร.เบญจมาศ เมืองเกษม
อาจารย์

ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์
อาจารย์

รศ.ดร.ประยูร อิมิวัตร์
อาจารย์

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

ผศ.ดร.นพชัย ฟองอิสสระ
อาจารย์

ผศ.ภัทรีพันธุ์ พันธุ
อาจารย์

อาจารย์พิเศษ

รศ.ดร.ปัญญา เลิศไกร
อาจารย์พิเศษ

ผศ.(พิเศษ) ดร.พิสิฐ โอ่งเจริญ
อาจารย์พิเศษ

รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี
อาจารย์พิเศษ

รศ.ดร.บุฆอรี หยีมะ
อาจารย์พิเศษ

รศ.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ
อาจารย์พิเศษ

ดร.อรุณี อินเทพ
อาจารย์พิเศษ

ดร.อารีย์ บินประทาน
อาจารย์พิเศษ

ดร.วรรณะ รัตนพงษ์
อาจารย์พิเศษ

ดร.สมภพ จันทรากา
อาจารย์พิเศษ

ดร.ดุษฎี จันทรากา
อาจารย์พิเศษ

ดร.ทัศนีย์ ธรรมติน
อาจารย์พิเศษ

ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง
อาจารย์พิเศษ

ผู้ประสานงานหลักสูตร

นางเยาวลักษณ์ พุ่มวิเชียร