ระดับปริญญาโท

ปีการศึกษา 1/2567

รุ่น 1/2567 (ภาคพิเศษ)

รหัสวิชา

รายวิชา

ผู้สอน

ระยะเวลา

RD8902

การสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา และ อ.ดร.ลัทธพล มุ่งไธสง

15 มิ.ย – 7 ก.ค 2567

RD8907

ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผศ.ดร.เบญจมาศ เมืองเกษม

13 ก.ค – 4 ส.ค 2567

RD8908

วิทยานิพนธ์แบบ ก.1

ผศ.ดร.นพชัย ฟองอิสสระ

10 ส.ค – 29 ก.ย 2567

รุ่น 1/2567 (ภาคปกติ)

รหัสวิชา

รายวิชา

ผู้สอน

ระยะเวลา

RD8902

การสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา และ อ.ดร.ลัทธพล มุ่งไธสง

10 มิ.ย – 12 ก.ค 2567

RD8905

แนวคิดทฤษฎียุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น

13 ก.ค – 4 ส.ค 2567

รุ่น 2/2566

รหัสวิชา

รายวิชา

ผู้สอน

ระยะเวลา

RD8906

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา

อ.ดร.โกมินทร์ วังอ่อน และ ผศ. (พิเศษ) ดร.พิสิฐ โองเจริญ

10 มิ.ย – 15 ก.ค 2567

RD8611

ห่วงโซ่อุปทานในยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

อ.ดร.ธนายุทธ ช่างเรือนงาม และ อ.ดร.ราเชนทร์ พูลทรัพย์

12 มิ.ย – 18 ก.ค 2567

รุ่น 1/2566

รหัสวิชา

รายวิชา

ผู้สอน

ระยะเวลา

RD8702

การบริหารโครงการฯ

อ.ดร.โกมินทร์ วังอ่อน และ อ.ดร.อารีย์ บินประทาน

12 มิ.ย – 7 ก.ค 2567

RD8704

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม

12 มิ.ย – 7 ก.ค 2567

รุ่น 3/2565

รหัสวิชา

รายวิชา

ผู้สอน

ระยะเวลา

RD8612

สัมมนาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ฯ

รศ.ดร.ปัญญา เลิศไกร และ อ.ดร.โกมินทร์ วังอ่อน

15 มิ.ย – 28 ก.ค 2567

RD89033

วิทยานิพนธ์แบบ ก2

ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล และ อ.ดร.อารีย์ บินประทาน

10 ส.ค – 28 ก.ย 2567

ปีการศึกษา 3/2566 (Summer)

รุ่น 3/2565 (ภาคพิเศษ)

รหัสวิชา รายวิชา ผู้สอน ระยะเวลา
RD8704
การจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม
23 เมษายน 2567 - 22 พฤษภาคม 2567

รุ่น 1/2566 (ภาคปกติ)

รหัสวิชา รายวิชา ผู้สอน ระยะเวลา
RD8704
การจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม
23 เมษายน 2567 - 22 พฤษภาคม 2567

รุ่น 2/2566 (ภาคปกติ)

รหัสวิชา รายวิชา ผู้สอน ระยะเวลา
RD8701
การพัฒนาท้องถิ่นกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ผศ.ดร.นพชัย ฟองอิสสระ
25 เมษายน 2567 - 24 พฤษภาคม 2567
RD8613
การออกแบบการวิจัยและเทคนิควิธีด้านข้อมูล
ผศ.ดร.เบญมาศ เมืองเกษม
25 เมษายน 2567 - 24 พฤษภาคม 2567

ปีการศึกษา 2/2566

รุ่น 3/2565 (ภาคพิเศษ)

รหัสวิชา รายวิชา ผู้สอน ระยะเวลา
RD8613
การออกแบบการวิจัยและเทคนิควิธีด้านข้อมูล
ผศ.ดร.เบญจมาศ เมืองเกษม
25 ตุลาคม - 24 ธันวาคม 2566
RD8702
การบริหารโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
ดร.อารีย์ บินประทาน / ดร.อรุณี อินเทพ
25 ธันวาคม 2566 – 24 กุมภาพันธ์ 2567

รุ่น 1/2566 (ภาคปกติ)

รหัสวิชา รายวิชา ผู้สอน ระยะเวลา
RD8905
แนวคิดและทฤษฎีการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น
25 ตุลาคม - 24 ธันวาคม 2566
RD8902
การสร้างยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
25 ธันวาคม 2566 – 24 กุมภาพันธ์ 2567

รุ่น 2/2566 (ภาคปกติ)

รหัสวิชา รายวิชา ผู้สอน ระยะเวลา
RD8905
แนวคิดและทฤษฎีการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น
25 ตุลาคม - 24 ธันวาคม 2566
RD8902
การสร้างยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
25 ธันวาคม 2566 – 24 กุมภาพันธ์ 2567