ระดับปริญญาโท

ปีการศึกษา 3/2566 (Summer)

รุ่น 3/2565 (ภาคพิเศษ)

รหัสวิชา รายวิชา ผู้สอน ระยะเวลา
RD8704
การจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม
23 เมษายน 2567 - 22 พฤษภาคม 2567

รุ่น 1/2566 (ภาคปกติ)

รหัสวิชา รายวิชา ผู้สอน ระยะเวลา
RD8704
การจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม
23 เมษายน 2567 - 22 พฤษภาคม 2567

รุ่น 2/2566 (ภาคปกติ)

รหัสวิชา รายวิชา ผู้สอน ระยะเวลา
RD8701
การพัฒนาท้องถิ่นกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ผศ.ดร.นพชัย ฟองอิสสระ
25 เมษายน 2567 - 24 พฤษภาคม 2567
RD8613
การออกแบบการวิจัยและเทคนิควิธีด้านข้อมูล
ผศ.ดร.เบญมาศ เมืองเกษม
25 เมษายน 2567 - 24 พฤษภาคม 2567

ปีการศึกษา 2/2566

รุ่น 3/2565 (ภาคพิเศษ)

รหัสวิชา รายวิชา ผู้สอน ระยะเวลา
RD8613
การออกแบบการวิจัยและเทคนิควิธีด้านข้อมูล
ผศ.ดร.เบญจมาศ เมืองเกษม
25 ตุลาคม - 24 ธันวาคม 2566
RD8702
การบริหารโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
ดร.อารีย์ บินประทาน / ดร.อรุณี อินเทพ
25 ธันวาคม 2566 – 24 กุมภาพันธ์ 2567

รุ่น 1/2566 (ภาคปกติ)

รหัสวิชา รายวิชา ผู้สอน ระยะเวลา
RD8905
แนวคิดและทฤษฎีการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น
25 ตุลาคม - 24 ธันวาคม 2566
RD8902
การสร้างยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
25 ธันวาคม 2566 – 24 กุมภาพันธ์ 2567

รุ่น 2/2566 (ภาคปกติ)

รหัสวิชา รายวิชา ผู้สอน ระยะเวลา
RD8905
แนวคิดและทฤษฎีการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น
25 ตุลาคม - 24 ธันวาคม 2566
RD8902
การสร้างยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
25 ธันวาคม 2566 – 24 กุมภาพันธ์ 2567