ระดับปริญญาโท

ปีการศึกษา 1/2566

รุ่น 3/2565

รหัสวิชา รายวิชา ผู้สอน ระยะเวลา
RD8701
การพัฒนาท้องถิ่นกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศLocal Development and National Development Strategy
อ.ดร.สมบัติ บุญคำเยือง/อ.ดร.ธัญลักษณ์ แซ่เลี้ยว
10 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2566
RD8906
นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กรภาครัฐและเอกชน Policies and Strategies for Public and Private Organizations
ผศ.(พิเศษ).ดร.พิสิฐ โอ่งเจริญ/อ.ดร.โกมินทร์ วังอ่อน
11 กรกฏาคม – 11 สิงหาคม 2566
RD8611
ห่วงโซ่อุปทานยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค Supply Chain of Regional Development Strategy
อ.ดร.ธนายุทธ ช่างเรือนงาม/อ.ดร.ราเชนทร์ พูนทรัพย์
12 สิงหาคม – 12 กันยายน 2566
RD8613
การออกแบบการวิจัยและเทคนิควิธีด้านข้อมูล Research Design and Data Techniques
ผศ.ดร.เบญจมาศ เมืองเกษม
13 กันยายน – 13 ตุลาคม 2566

รุ่น 1/2566

รหัสวิชา รายวิชา ผู้สอน ระยะเวลา
RD8701
การพัฒนาท้องถิ่นกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศLocal Development and National Development Strategy
อ.ดร.สมบัติ บุญคำเยือง/อ.ดร.ธัญลักษณ์ แซ่เลี้ยว
10 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2566
RD8906
นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กรภาครัฐและเอกชน Policies and Strategies for Public and Private Organizations
ผศ.(พิเศษ).ดร.พิสิฐ โอ่งเจริญ/อ.ดร.โกมินทร์ วังอ่อน
11 กรกฏาคม – 11 สิงหาคม 2566
RD8611
ห่วงโซ่อุปทานยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค Supply Chain of Regional Development Strategy
อ.ดร.ธนายุทธ ช่างเรือนงาม/อ.ดร.ราเชนทร์ พูนทรัพย์
12 สิงหาคม – 12 กันยายน 2566
RD8613
การออกแบบการวิจัยและเทคนิควิธีด้านข้อมูล Research Design and Data Techniques
ผศ.ดร.เบญจมาศ เมืองเกษม
13 กันยายน – 13 ตุลาคม 2566