หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

หมวดวิชา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

วิชาเฉพาะ

–    วิชาบังคับ

–    วิชาเลือก

–    วิชาเฉพาะด้าน

 

 

6 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

 

6 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

36 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

การศึกษาอิสระ

6 หน่วยกิต

วิชาไม่นับหน่วยกิต

(6 หน่วยกิต)**

(3 หน่วยกิต)*

(3 หน่วยกิต)*

รวมตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ สำหรับแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข จำนวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

RD8905

แนวคิดและทฤษฎีการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนา

Concepts and Theories for Construction of Development Strategies

3(2-2-5)

RD8906

นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กรภาครัฐและเอกชน  

Policies and Strategies for Public and Private Organizations

3(2-2-5)

 

วิชาเลือก  สำหรับแผน ก แบบ ก2 (9 หน่วยกิต) และ แผน ข (12 หน่วยกิต) ให้เลือกรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

RD8601

กลุ่มชาติพันธุ์และการพัฒนาในภูมิภาค

Ethnic Groups and Development in Region

3(2-2-5)

 RD8603

อนาคตศึกษา

Futures Studies

3(2-2-5)

RD8604

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในประเทศกรอบความร่วมมือ แม่โขง-ล้านช้าง

National Development Strategies under the Framework of

Mekong – Lan Chang Cooperation

3(2-2-5)

RD8605

คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร

Morality for Leaders       

3(2-2-5)

RD8606

เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ทางยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

Sufficiency Economy and Application of Regional Development Strategies

3(2-2-5)

RD8607

การบริหารจัดการข้ามชายแดน

Cross-Border Management

3(2-2-5)

RD8608

การจัดการลุ่มน้ำขนาดใหญ่แบบผสมผสาน

Integrated Management for Large – scale Water Basin

3(2-2-5)

RD8609

หัวข้อเลือกสรรทางศาสตร์เพื่อการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา

Selected Topics on Sciences for Specify Development Strategy

3(2-2-5)

RD8610

การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กร    

Human Resources Management and Organization

3(2-2-5)

RD8611

ห่วงโซ่อุปทานยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

Supply Chain of Regional Development Strategy    

 3(2-2-5)

RD8612

สัมมนาเพื่อการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาคSeminar for Analysis of Local and Regional Development Strategies

 3(1-4-4)

RD8613

การออกแบบการวิจัยและเทคนิควิธีด้านข้อมูล

Research Design and Data Techniques

3(2-2-5)

RD8614

การวิจัยเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์ของท้องถิ่นและภูมิภาค

Research for Strategic Development of Local and Regional Level

3(2-2-5)

RD8615

เชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กับยุทธศาสตร์การพัฒนา

ท้องถิ่นและภูมิภาค      

Chiang Rai and the Upper Northern Provinces-2 with Local and

Regional Development Strategies

3(2-2-5)

           

วิชาเฉพาะด้าน สำหรับแผน ก แบบ ก2 (9 หน่วยกิต) และ แผน ข (12 หน่วยกิต)  
โดยเลือกรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

RD8701

การพัฒนาท้องถิ่นกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ         

Local Development and National Development Strategy

3(2-2-5)

RD8702

การบริหารโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค

Project Management Strategies for Local and Regional Development

3(2-2-5)

RD8703

นวัตกรสังคมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

Social Innovators and Sustainable Development Strategies

3(2-2-5)

RD8704

การจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

Information Data Management to Support the Preparation of

Strategies Plan Development

3(2-2-5)

 

            วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1 จำนวน 36 หน่วยกิต

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

RD8908

วิทยานิพนธ์ แบบ ก1

Thesis Type A1 

     36

           

วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 12  หน่วยกิต

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

RD8903

วิทยานิพนธ์ แบบ ก2

Thesis Type A2 

     12

 

การศึกษาอิสระ 6  หน่วยกิต

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

RD8904

การศึกษาอิสระ

Independent Study

      6

               

*กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่สอดคล้องกับสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

RD8902

การสร้างยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

Strategic Construction and Strategic Management*

3(2-2-5)

           

**กรณีผู้ที่เรียนแผน ก แบบ ก1 จะต้องเรียนเพิ่มเติม 1 รายวิชา ดังนี้

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

RD8907

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

Social Sciences Research Methodology for Development** 

3(2-2-5)