เสนอแนะหัวข้อวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและให้คำแนะนำหัวข้อวิทยานิพนธ์ของรุ่น 2/64 เพื่อเร่งนำเสนอความคืบหน้าให้กับผู้ทรงฯในวันที่ 29 สิงหาคม 65 อย่างใกล้ชิด