หลักสูตร

หลักสูตร ป.โท

1) ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์
– แผน ก แบบ ก1 และ ก2
– ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท/คน/ภาคเรียน (จำนวน 6 ภาคเรียน)
รวมตลอดหลักสูตร 72,000 บาท/คน
– แผน ข
– ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท/คน/ภาคเรียน (จำนวน 6 ภาคเรียน)
รวมตลอดหลักสูตร 72,000 บาท/คน

2) ภาคปกติ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
– แผน ก แบบ ก1 และ ก2
– ค่าลงทะเบียน 17,000 บาท/คน/ภาคเรียน (จำนวน 6 ภาคเรียน)
รวมตลอดหลักสูตร 102,000 บาท/คน
– แผน ข
– ค่าลงทะเบียน 17,000 บาท/คน/ภาคเรียน (จำนวน 6 ภาคเรียน)
รวมตลอดหลักสูตร 102,000 บาท/คน

หลักสูตร ป.เอก

1) ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์
– แผน 1 (แบบ 1.1) และ แผน 2 (แบบ 2.1)
– ค่าลงทะเบียน 35,200 บาท/คน/ภาคเรียน (จำนวน 6 ภาคเรียน)
รวมตลอดหลักสูตร 211,200 บาท/คน

2) ภาคปกติ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
– แผน 1 (แบบ 1.1) และ แผน 2 (แบบ 2.1)
– ค่าลงทะเบียน 47,000 บาท/คน/ภาคเรียน (จำนวน 6 ภาคเรียน)
รวมตลอดหลักสูตร 282,000 บาท/คน

รายวิชาและผู้สอน

RD9801 แนวคิดและทฤษฎีการสร้างยุทธศาสตร์เพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน
RD9706 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วิกรม บุญนุ่น

RD9902 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางศาสตร์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
RD9905 วิทยานิพนธ์
RD9901 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา

RD9401 พลวัตรและการจัดการเชิงกลยุทธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
RD9905 วิทยานิพนธ์
RD9901 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล

RD9701 ทฤษฎีความรู้โลกาภิวัตน์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
RD9603 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชนบทเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
RD9905 วิทยานิพนธ์
RD9901 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1)
ดร.โกมินทร์ วังอ่อน

RD9902 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางศาสตร์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
RD9803 หัวข้อเลือกสรรทางศาสตร์เพื่อการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
RD9905 วิทยานิพนธ์
RD9901 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ เมืองเกษม

RD9802 การวิจัยด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
RD9604 สหกิจศึกษาเพื่อการบริหารและจัดการโครงการขั้นสูง
RD9905 วิทยานิพนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์

RD9601 นิเวศวิทยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
RD9905 วิทยานิพนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์

RD9802 การวิจัยด้านยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
RD9905 วิทยานิพนธ์
RD9901 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1)
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิมิวัฒน์

RD9601 นิเวศวิทยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
RD9603 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชนบทเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดร.วรรณะ รัตนพงษ์

RD9903 การวิเคราะห์และการสร้างฉากทัศน์องค์กรและชุมชน
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เลิศไกร

RD9704 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาภาวะวิกฤติในประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ โอ่งเจริญ

RD9703 เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมบนความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือ แม่โขง-ล้านช้าง
RD9704 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาภาวะวิกฤติในประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพชัย ฟองอิสสระ

RD9301 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชิงวิเคราะห์
RD9803 หัวข้อเลือกสรรทางศาสตร์เพื่อการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดร.ชาญชัย ฤทธิร่วม

RD9703 เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมบนความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือ แม่โขง-ล้านช้าง
RD9905 วิทยานิพนธ์
RD9901 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1)
ดร.อารีย์ บินประทาน