ติดต่อเรา

สาขาวิชายุทธศาตร์การพัฒนาภูมิภาค

ที่อยู่: เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร: 053-377600 ต่อ 1204

มือถือ: 065-2491803

www.facebook.com/crurds