คณาจารย์สาขาฯร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

วันที่ 25-28 มีนาคม 2567 คณาจารย์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคได้รับเชิญในการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๔ ในประเด็น “พุทธนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รวมถึงได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับอีก 18 มหาวิทยาลัย #เครือข่ายยุทธศาสตร์#ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค #เราสร้างนักยุทธศาสตร์ด้วยนักยุทธศาสตร์#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ณ ม.แม่โจ้

สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎีบัณฑิต ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านคณบดี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล รศ.ดร. วินิจ ผาเจริญ ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ พรมดี และอาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร ที่ได้ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในครั้งนี้

ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นศ.จีน

ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นพชัย ฟองอิสสระ และ ดร.โกมินทร์ วังอ่อน ได้เดินทางเพื่อติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และให้คำปรึกษากับนศ. โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนักศึกษาที่พร้อมเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อม(เขียน และเก็บข้อมูล วพ.)สำหรับสอบหัวข้อและสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ขอขอบคุณสถานที่ สมาพันธ์โลจิสติกส์มณฑลยูนาน ณ เมืองคุนหมิง

การประชุมยุทธศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

วันนี้ ( 15 ม.ค. 66 ) ที่โรงแรม เฮอริเทจ เชียงราย  โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น  อ.เมืองเชียงราย  นางอุบลรัตน์  พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานการประชุมยุทธศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้ามพรมแดน”  พร้อมร่วมเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจกับการพัฒนาข้ามแดน ภายใต้บทบาทสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน”  สำหรับการจัดงานการประชุมยุทธศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้ามพรมแดน” เป็นข้อริเริ่มโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเป็นเวทีวิชาการสำหรับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งในประเทศไทยและ สปป.ลาว ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งนี้จะเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาสังคมในปัจจุบันหลายแขนง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดวางยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาเชิงพื้นที่ การจัดการองค์กร การเมืองและการปกครอง การค้าชายแดนและแรงงานข้ามชาติการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ รวมทั้งด้านปรัชญา สังคม ศาสนา และวัฒนธรรมด้วย   ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ … Read more

Workshop เขียนแผนยุทธศาสตร์

สาขาวิชาฯ จัด workshop เทคนิคการเขียนแผนยุทธศาสตร์ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2566 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

แสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน

สาขาวิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตทุกท่านที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้นะคะ ขอให้เป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศและภูมิภาคของเราให้เจริญวัฒนาก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปนะคะ

การอบรมการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ

สาขาวิชาฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ณรงค์ ใจเที่ยง ในการอบรมการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในระดับชาติและนานาชาติให้กับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวมถึงคณาจารย์ในสาขาวิชา

นำเสนอโครงการต่อท่าน สส.วิสาร เตชะธีรวัฒน์

คณาจารย์ของสาขาวิชาฯ นำโดย ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น ได้นำเสนอโครงการพัฒนาระบบห่วงโซ่คุณค่าการส่งออกปศุสัตว์ของ วิสาหกิจผู้เลี้ยงแพะเเกะเมืองพาน ต่อท่าน สส.วิสาร เตชะธีรวัฒน์ เพื่อเป็นการขยายผลการวิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น และคณาจารย์สาขาวิชาฯ ได้ร่วมให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์แนวทางการดำเนินโครงการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ในพื้นที่อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมการจัดทำโครงการในลำดับต่อไป

ร่วมวางแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ ของ สกร. เชียงราย

ผศ. ดร.วิกรม บุญนุ่น และคณาจารย์สาขาฯ เข้าหารือกับท่านสุรพล วงศ์หวัน ผู้บริหาร สำนักงานส่งเสริมการศึกษา จังหวัดเชียงราย เพื่อวางแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ ของ สกร. เชียงราย