การติดตามความก้าวหน้าโครงร่างวิทยานิพนธ์

ในวันที่ 2-4 กันยายน 2566 สาขาวิชาฯ ได้จัดกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เลิศไกร และ ดร.วรรณะ รัตนพงษ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ข้อแนะนำให้คำปรึกษากับนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และอาจารย์ ดร.โกมินทร์ วังอ่อน เป็นผู้ประสานงานและดูแลกิจกรรมในครั้งนี้

เขียนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

อาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมให้ความรู้และปฏิบัติการเขียนแผนพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 25-26 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดเชียงราย

คณาจารย์สาขาฯร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ดร.โกมินทร์ วังอ่อน และ ดร.ชาญชัย ฤทธิร่วม อาจารย์ประจำหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ได้ร่วมงานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 “การขับเคลื่อนองค์ความรู้ การวิจัยเพื่อสร้างท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 8-9 กันยายน 2566 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นยิ่ง

คณาจารย์สาขาฯร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมวิชาการ

คณาจารย์ประจำหลักสูตรนำโดย ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น ดร.โกมินทร์ วังอ่อน และ ดร.ชาญชัย ฤทธิร่วม ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในงานประชุมวิชาการ “ทรัพยากรข้ามรัฐ: รัฐ การจัดการและผลกระทบ” ในวันที่ 7-8 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่

สาขาฯ ร่วมขับเคลื่อนงานวิจัย NEC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกรม บุญนุ่น ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายและความร่วมมือเครือข่ายย่านเมืองเก่าจังหวัดเชียงรายภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (NEC) กับการเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ได้เข้าร่วมการหารือและเป็นวิทยากรในการสัมมนาการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC) ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยสำนักงานจังหวัดเชียงราย หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และคณะนักวิจัยการพัฒนาแผนแม่บทการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ด้วยแนวคิด BCG Economy ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ รายละเอียดข่าวดังต่อไปนี้ คณบดี Liu Jinxin แห่ง Kunming South Asia Southeast Asia International Logistics Research Institute ได้รับเชิญให้เข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างชาติ GMS – China-Laos-Thailand Economic Corridor Logistics Multimodal Transport Channel”Liu Jinxin นำเสนอแผนปฏิบัติการของสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของการขนส่ง … Read more

อบรมการเขียนบทความวิจัย

สาขาวิชาฯ จัดการอบรมการเขียนบทความวิจัย ให้กับนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตผลงานวิชาการให้เป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐาน #เราสร้างนักยุทธศาสตร์ด้วยนักยุทธศาสตร์ #ปริญญาเอก #ปริญญาโท #ยุทธศาสตร์การพัฒนา

อบรมภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาฯ จัดการอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการวัดระดเบความรู้ภาษาอังกฤษของระดับบัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.นพชัย ให้สัมภาษณ์ China Daily

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพชัย ฟองอิสสระ อาจารย์ประจำสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ได้ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศ (China Daily) ในประเด็น ASEAN urged to act on transboundary haze

ผศ.ดร.นพชัย ฟองอิสสระ ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพชัย ฟองอิสสระ อาจารย์ประจำสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ได้ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศ (Eco-Business) ในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาและการจัดการหมอกควันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้https://www.eco-business.com/news/asean-still-lacks-legal-redress-against-transboundary-haze-in-focus-ahead-of-leaders-meeting/

สร้างความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกรม บุญนุ่น ดร.โกมินทร์ วังออ่อน และ ดร.ชาญชัย ฤทธิร่วม ได้เดินทางสร้างความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์การพัฒนากับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาราชภัฏสุรินทร์ และหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าประสงค์ในการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและด้านวารสารวิชาการ รวมถึงการหารือแนวทางในการสร้างเครือข่ายนักยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับชาติ