กิจกรรม

ในวันที่ 2-4 กันยายน 2566 สาขาวิชาฯ ได้จัดกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เลิศไกร และ...

การติดตามความก้าวหน้าโครงร่างวิทยานิพนธ์

อาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมให้ความรู้และปฏิบัติการเขียนแผนพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 25-26 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่...

เขียนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

ดร.โกมินทร์ วังอ่อน และ ดร.ชาญชัย ฤทธิร่วม อาจารย์ประจำหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ได้ร่วมงานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ...

คณาจารย์สาขาฯร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

คณาจารย์ประจำหลักสูตรนำโดย ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น ดร.โกมินทร์ วังอ่อน และ ดร.ชาญชัย ฤทธิร่วม ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในงานประชุมวิชาการ “ทรัพยากรข้ามรัฐ:...

คณาจารย์สาขาฯร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกรม บุญนุ่น ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายและความร่วมมือเครือข่ายย่านเมืองเก่าจังหวัดเชียงรายภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (NEC) กับการเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ได้เข้าร่วมการหารือและเป็นวิทยากรในการสัมมนาการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern...

สาขาฯ ร่วมขับเคลื่อนงานวิจัย NEC

สาขาวิชาฯ จัดการอบรมการเขียนบทความวิจัย ให้กับนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตผลงานวิชาการให้เป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐาน #เราสร้างนักยุทธศาสตร์ด้วยนักยุทธศาสตร์ #ปริญญาเอก #ปริญญาโท #ยุทธศาสตร์การพัฒนา

อบรมการเขียนบทความวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพชัย ฟองอิสสระ อาจารย์ประจำสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ได้ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศ (Eco-Business) ในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาและการจัดการหมอกควันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้https://www.eco-business.com/news/asean-still-lacks-legal-redress-against-transboundary-haze-in-focus-ahead-of-leaders-meeting/

ผศ.ดร.นพชัย ฟองอิสสระ ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศ

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน หลักสูตรปริญญาเอก ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้กับวิทยาลัยครูหลวงน้ำทา แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม...

จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้กับวิทยาลัยครูหลวงน้ำทา แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ดุษฎีบัณฑิตป้ายแดงคนใหม่ของสาขาฯ คุณกิตติเมศร์ กรพัฒนสวัสดิ์ ขอให้นำความรู้ความสามารถไปพัฒนาประเทศและภูมิภาคต่อไป #เราสร้างนักยุทธศาสตร์ด้วยนักยุทธศาสตร์#ปริญญาเอกราชภัฎเชียงราย#ปริญญาเอก#ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ดุษฎีบัณฑิตป้ายแดง

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ในรายวิชา RD9803 หัวข้อเลือกสรรทางศาสตร์ฯ สาขาวิชาฯได้นำนักศึกษาระดับปริญญาเอก รหัส 65/1...

กิจกรรมนำเสนอความคืบหน้าหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 65/1 สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค(ปริญญาเอก)

สาขาวิชาฯได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการจัดการเรียนการสอน การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “ราชภัฏสดุฎี ประจำปี 2566” ประเภท รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับดุษฎีบัณฑิต นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ...

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “ราชภัฏสดุฎี ประจำปี 2566”

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอนงค์ศรี สิทธิอาษา ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ขอเเสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ #เราสร้างนักยุทธศาสตร์ด้วยนักยุทธศาสตร์#ปริญญาเอกราชภัฎเชียงราย#ปริญญาโท

แสดงความยินดีดับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาฯขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตทุกท่านที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้นะคะ ขอให้ทุกท่านนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศชาติต่อไปนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต

สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคได้ร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการงานวิจัยร่วมราชภัฏเชียงราย/วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ตาม MOU ที่เคยทำไว้ร่วมกัน “เสริมฐาน สานต่อ ก่อเติม หนุนเสริมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์”

บริการวิชาการงานวิจัยร่วมราชภัฏเชียงราย/วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

คณาจารย์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านจอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย หนุนเสริมการสร้างองค์ความรู้ สู่การต่อยอดเพื่อการพัฒนา

บริการวิชาการ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านจอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย