เกี่ยวกับเรา

หลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่มีความพยายามก่อตั้งขึ้น เพื่อต่อยอดการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและโท และรองรับความต้องการอัตราการเติบโตของกลุ่มประเทศ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง นำไปสู่แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในภูมิภาคนี้ให้มีทักษะด้านการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวิจัย การพัฒนาองค์กร การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ภายใต้ระบบฉากทัศน์ และกระบวนการเชิงระบบของยุทธศาสตร์การพัฒนาให้มีความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนของสังคมในปัจจุบัน (Disruption) อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์

“หลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นกำลังหลักในการพัฒนา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ”

พันธกิจ
ผลิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ความสามารถในการวิเคราะห์ฉากทัศน์เพื่อทำนายอนาคตของพื้นที่ ขององค์กรต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน ตลอดจนความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยของระบบยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งตระหนักรู้ถึงคุณค่าในการพัฒนาอันส่งผลต่อความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชน สังคม และประเทศไทย