การติดตามความก้าวหน้าโครงร่างวิทยานิพนธ์

ในวันที่ 2-4 กันยายน 2566 สาขาวิชาฯ ได้จัดกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เลิศไกร และ ดร.วรรณะ รัตนพงษ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ข้อแนะนำให้คำปรึกษากับนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และอาจารย์ ดร.โกมินทร์ วังอ่อน เป็นผู้ประสานงานและดูแลกิจกรรมในครั้งนี้

เขียนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

อาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมให้ความรู้และปฏิบัติการเขียนแผนพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 25-26 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดเชียงราย

คณาจารย์สาขาฯร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ดร.โกมินทร์ วังอ่อน และ ดร.ชาญชัย ฤทธิร่วม อาจารย์ประจำหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ได้ร่วมงานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 “การขับเคลื่อนองค์ความรู้ การวิจัยเพื่อสร้างท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 8-9 กันยายน 2566 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นยิ่ง

คณาจารย์สาขาฯร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมวิชาการ

คณาจารย์ประจำหลักสูตรนำโดย ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น ดร.โกมินทร์ วังอ่อน และ ดร.ชาญชัย ฤทธิร่วม ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในงานประชุมวิชาการ “ทรัพยากรข้ามรัฐ: รัฐ การจัดการและผลกระทบ” ในวันที่ 7-8 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่