สาขาฯ ร่วมขับเคลื่อนงานวิจัย NEC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกรม บุญนุ่น ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายและความร่วมมือเครือข่ายย่านเมืองเก่าจังหวัดเชียงรายภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (NEC) กับการเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ได้เข้าร่วมการหารือและเป็นวิทยากรในการสัมมนาการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC) ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยสำนักงานจังหวัดเชียงราย หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และคณะนักวิจัยการพัฒนาแผนแม่บทการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ด้วยแนวคิด BCG Economy ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ รายละเอียดข่าวดังต่อไปนี้ คณบดี Liu Jinxin แห่ง Kunming South Asia Southeast Asia International Logistics Research Institute ได้รับเชิญให้เข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างชาติ GMS – China-Laos-Thailand Economic Corridor Logistics Multimodal Transport Channel”Liu Jinxin นำเสนอแผนปฏิบัติการของสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของการขนส่ง … Read more