อบรมการเขียนบทความวิจัย

สาขาวิชาฯ จัดการอบรมการเขียนบทความวิจัย ให้กับนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตผลงานวิชาการให้เป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐาน #เราสร้างนักยุทธศาสตร์ด้วยนักยุทธศาสตร์ #ปริญญาเอก #ปริญญาโท #ยุทธศาสตร์การพัฒนา

อบรมภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาฯ จัดการอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการวัดระดเบความรู้ภาษาอังกฤษของระดับบัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.นพชัย ให้สัมภาษณ์ China Daily

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพชัย ฟองอิสสระ อาจารย์ประจำสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ได้ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศ (China Daily) ในประเด็น ASEAN urged to act on transboundary haze