สร้างความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกรม บุญนุ่น ดร.โกมินทร์ วังออ่อน และ ดร.ชาญชัย ฤทธิร่วม ได้เดินทางสร้างความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์การพัฒนากับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาราชภัฏสุรินทร์ และหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าประสงค์ในการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและด้านวารสารวิชาการ รวมถึงการหารือแนวทางในการสร้างเครือข่ายนักยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับชาติ

Workshop การเขียนแผนยุทธศาสตร์ 2566

สาขาวิชาฯ จัด Workshop การเขียนแผนยุทธศาสตร์ ให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาเอกและโท ในวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย #เราสร้างนักยุทธศาสตร์ด้วยนักยุทธศาสตร์#ปริญญาเอก#ปริญญาโท#ยุทธศาสตร์การพัฒนา