ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ดุษฎีบัณฑิตป้ายแดง

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ดุษฎีบัณฑิตป้ายแดงคนใหม่ของสาขาฯ คุณกิตติเมศร์ กรพัฒนสวัสดิ์ ขอให้นำความรู้ความสามารถไปพัฒนาประเทศและภูมิภาคต่อไป #เราสร้างนักยุทธศาสตร์ด้วยนักยุทธศาสตร์#ปริญญาเอกราชภัฎเชียงราย#ปริญญาเอก#ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

กิจกรรมนำเสนอความคืบหน้าหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 65/1 สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค(ปริญญาเอก)

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ในรายวิชา RD9803 หัวข้อเลือกสรรทางศาสตร์ฯ สาขาวิชาฯได้นำนักศึกษาระดับปริญญาเอก รหัส 65/1 และคณาจารย์ในหลักสูตร เข้ารับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมันต์ สะสอง ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ยิ่ง ซึ่งทำให้หัวข้อวิทยานิพนธ์มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสะบันงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สาขาวิชาฯได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการจัดการเรียนการสอน การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “ราชภัฏสดุฎี ประจำปี 2566”

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “ราชภัฏสดุฎี ประจำปี 2566” ประเภท รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับดุษฎีบัณฑิต นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ #เราสร้างนักยุทธศาสตร์ด้วยนักยุทธศาสตร์#ปริญญาเอกราชภัฎเชียงราย

แสดงความยินดีดับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอนงค์ศรี สิทธิอาษา ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ขอเเสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ #เราสร้างนักยุทธศาสตร์ด้วยนักยุทธศาสตร์#ปริญญาเอกราชภัฎเชียงราย#ปริญญาโท