บริการวิชาการงานวิจัยร่วมราชภัฏเชียงราย/วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคได้ร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการงานวิจัยร่วมราชภัฏเชียงราย/วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ตาม MOU ที่เคยทำไว้ร่วมกัน “เสริมฐาน สานต่อ ก่อเติม หนุนเสริมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์”

บริการวิชาการ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านจอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

คณาจารย์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านจอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย หนุนเสริมการสร้างองค์ความรู้ สู่การต่อยอดเพื่อการพัฒนา

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ การท่องเที่ยว กีฬา และการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ การท่องเที่ยว กีฬา และการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ โดยได้รับโอกาสจากท่าน ผอ. Mr.Xiaohai Goa ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นด้านยุทธศาสตร์ แนวทางในการพัฒนาพื้นที่ และการบริหารจัดการในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ สามเหลี่ยมทองคำ แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565