แสดงความยินดีดับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอนงค์ศรี สิทธิอาษา ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ขอเเสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

#เราสร้างนักยุทธศาสตร์ด้วยนักยุทธศาสตร์#ปริญญาเอกราชภัฎเชียงราย#ปริญญาโท