อบรมภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาฯ จัดการอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการวัดระดเบความรู้ภาษาอังกฤษของระดับบัณฑิตศึกษา