อบรมการเขียนบทความวิจัย

สาขาวิชาฯ จัดการอบรมการเขียนบทความวิจัย ให้กับนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตผลงานวิชาการให้เป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐาน #เราสร้างนักยุทธศาสตร์ด้วยนักยุทธศาสตร์ #ปริญญาเอก #ปริญญาโท #ยุทธศาสตร์การพัฒนา