สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาฯจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาจำนวน 3 ท่าน ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค