ร่วมวางแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ ของ สกร. เชียงราย

ผศ. ดร.วิกรม บุญนุ่น และคณาจารย์สาขาฯ เข้าหารือกับท่านสุรพล วงศ์หวัน ผู้บริหาร สำนักงานส่งเสริมการศึกษา จังหวัดเชียงราย เพื่อวางแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ ของ สกร. เชียงราย