พัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ณ ม.แม่โจ้

สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎีบัณฑิต ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านคณบดี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล รศ.ดร. วินิจ ผาเจริญ ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ พรมดี และอาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร ที่ได้ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในครั้งนี้