ผศ.ดร.นพชัย ให้สัมภาษณ์ China Daily

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพชัย ฟองอิสสระ อาจารย์ประจำสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ได้ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศ (China Daily) ในประเด็น ASEAN urged to act on transboundary haze

https://www.chinadaily.com.cn/a/202306/27/WS649a3aa5a310bf8a75d6bd05.html