ผศ.ดร.นพชัย ฟองอิสสระ ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพชัย ฟองอิสสระ อาจารย์ประจำสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ได้ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศ (Eco-Business) ในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาและการจัดการหมอกควันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
https://www.eco-business.com/news/asean-still-lacks-legal-redress-against-transboundary-haze-in-focus-ahead-of-leaders-meeting/