บริการวิชาการ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านจอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

คณาจารย์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านจอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย หนุนเสริมการสร้างองค์ความรู้ สู่การต่อยอดเพื่อการพัฒนา

Leave a Comment