บริการวิชาการงานวิจัยร่วมราชภัฏเชียงราย/วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคได้ร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการงานวิจัยร่วมราชภัฏเชียงราย/วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ตาม MOU ที่เคยทำไว้ร่วมกัน

“เสริมฐาน สานต่อ ก่อเติม หนุนเสริมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์”

Leave a Comment