นำเสนอโครงการต่อท่าน สส.วิสาร เตชะธีรวัฒน์

คณาจารย์ของสาขาวิชาฯ นำโดย ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น ได้นำเสนอโครงการพัฒนาระบบห่วงโซ่คุณค่าการส่งออกปศุสัตว์ของ วิสาหกิจผู้เลี้ยงแพะเเกะเมืองพาน ต่อท่าน สส.วิสาร เตชะธีรวัฒน์ เพื่อเป็นการขยายผลการวิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง