ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สาขาวิชาฯได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการจัดการเรียนการสอน การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ