จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้กับวิทยาลัยครูหลวงน้ำทา แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน หลักสูตรปริญญาเอก ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้กับวิทยาลัยครูหลวงน้ำทา แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การยกระดับไปเป็นสถาบัน