คณาจารย์สาขาฯร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

วันที่ 25-28 มีนาคม 2567 คณาจารย์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคได้รับเชิญในการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๔ ในประเด็น “พุทธนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รวมถึงได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับอีก 18 มหาวิทยาลัย

#เครือข่ายยุทธศาสตร์#ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

#เราสร้างนักยุทธศาสตร์ด้วยนักยุทธศาสตร์#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย