คณาจารย์สาขาฯร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ดร.โกมินทร์ วังอ่อน และ ดร.ชาญชัย ฤทธิร่วม อาจารย์ประจำหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ได้ร่วมงานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 “การขับเคลื่อนองค์ความรู้ การวิจัยเพื่อสร้างท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 8-9 กันยายน 2566 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นยิ่ง

Leave a Comment