ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาฯขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตทุกท่านที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้นะคะ ขอให้ทุกท่านนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศชาติต่อไปนะคะ