กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ การท่องเที่ยว กีฬา และการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ การท่องเที่ยว กีฬา และการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ โดยได้รับโอกาสจากท่าน ผอ. Mr.Xiaohai Goa ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นด้านยุทธศาสตร์ แนวทางในการพัฒนาพื้นที่ และการบริหารจัดการในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ สามเหลี่ยมทองคำ แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565