กิจกรรมนำเสนอความคืบหน้าหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 65/1 สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค(ปริญญาเอก)

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ในรายวิชา RD9803 หัวข้อเลือกสรรทางศาสตร์ฯ สาขาวิชาฯได้นำนักศึกษาระดับปริญญาเอก รหัส 65/1 และคณาจารย์ในหลักสูตร เข้ารับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมันต์ สะสอง ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ยิ่ง ซึ่งทำให้หัวข้อวิทยานิพนธ์มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสะบันงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่