การอบรมการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ

สาขาวิชาฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ณรงค์ ใจเที่ยง ในการอบรมการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในระดับชาติและนานาชาติให้กับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวมถึงคณาจารย์ในสาขาวิชา