การติดตามความก้าวหน้าโครงร่างวิทยานิพนธ์

ในวันที่ 2-4 กันยายน 2566 สาขาวิชาฯ ได้จัดกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เลิศไกร และ ดร.วรรณะ รัตนพงษ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ข้อแนะนำให้คำปรึกษากับนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และอาจารย์ ดร.โกมินทร์ วังอ่อน เป็นผู้ประสานงานและดูแลกิจกรรมในครั้งนี้

Leave a Comment