บริหารหลักสูตรโดย
ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น

paravich
Honor_PhD_Anongsri
382735
316965597_802380877728019_131932147874083365_n
previous arrow
next arrow

กิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สาขาวิชาฯได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการจัดการเรียนการสอน...

Read More

สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

ได้พัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับร่างวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอันเป็นสถาบันแห่งการบูรณาการองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องกับพันธกิจหลักในการดำเนินงานด้านผลิตบัณฑิตเป็นนวัตกรมืออาชีพเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คือ เป็นนวัตกรมืออาชีพ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและมีความรับผิดชอบต่อสังคม