บริหารหลักสูตรโดย
ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น

382735
316965597_802380877728019_131932147874083365_n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
previous arrow
next arrow

กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาฯขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตทุกท่านที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้นะคะ ขอให้ทุกท่านนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาค...

Read More

บริการวิชาการงานวิจัยร่วมราชภัฏเชียงราย/วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคได้ร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการงานวิจัยร่วมราชภัฏเชียงราย/วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ตาม MOU...

Read More

บริการวิชาการ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านจอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

คณาจารย์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านจอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย...

Read More

Roadshow หลักสูตร ณ สปป. ลาว

ผู้บริหารสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคเดินสายแนะแนวประชาสัมพันธ์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สปป.ลาว

Read More

สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

ได้พัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับร่างวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอันเป็นสถาบันแห่งการบูรณาการองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องกับพันธกิจหลักในการดำเนินงานด้านผลิตบัณฑิตเป็นนวัตกรมืออาชีพเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คือ เป็นนวัตกรมืออาชีพ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

Chinese (Simplified)EnglishLaoThai